Jai Mahesh Dragons v/s Apna Ghar Swaggers
Venue : Barkatullah Stadium Jodhpur
Jai Mahesh Dragons
120/3
( 14.0 )
Ex. Run : 6
16
Sep, 2017 06:30 AM
toss
Apna Ghar Swaggers ( Bat )
Apna Ghar Swaggers
167/4
( 14.0 )
Ex. Run : 11
Match Info

Summary

Jai Mahesh Dragons Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
9-1 (Mukesh Taparia,1.4)
72-2 (Abhishek Manihar,9.1)
103-3 (Pradeep Soni,12.2)
Apna Ghar Swaggers Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
50-1 (Lalit Kishore Bagari,6.0)
78-2 (Prateek Maheshwai,8.1)
146-3 (Aman Baheti,12.3)
148-4 (Mayank Mutha,12.5)
148-4 (Mayank Mutha,12.5)
148-4 (Mayank Mutha,12.5)
148-4 (Mayank Mutha,12.5)

Commentary

Jai Mahesh Dragons Commentary (Inngs - 2)
Apna Ghar Swaggers Commentary (Inngs - 1)
Jai Mahesh Dragons
Apna Ghar Swaggers
Aashutosh Jhanwar
Bansi Lal Dhoot
Beni Gopal Lahoti
Jitendra Phophalia
Pramod Dhoot
Pursotham Soni(Prem)
Yash Somani
Arjun Maheshwari
Mukesh Taparia
Abhishek Manihar
Pradeep Soni
Chandra Prakash Rathi
Jai Mahesh Dragons
Apna Ghar Swaggers
Abhishek Manihar - Arjun Maheshwari
Arjun Maheshwari - Abhishek Manihar
Arjun Maheshwari - Chandra Prakash Rathi
Arjun Maheshwari - Mukesh Taparia
Arjun Maheshwari - Pradeep Soni
Chandra Prakash Rathi - Arjun Maheshwari
Mukesh Taparia - Arjun Maheshwari
Pradeep Soni - Arjun Maheshwari
Ball : 84
Run : 114