Jai Mahesh Dragons v/s Pungalia Pirates
Venue : Barkatullah Stadium Jodhpur
Jai Mahesh Dragons
95/10
( 14.0 )
Ex. Run : 14
14
Sep, 2017 03:51 PM
toss
Pungalia Pirates ( Bat )
Pungalia Pirates
134/4
( 14.0 )
Ex. Run : 12
Match Info

Summary

Jai Mahesh Dragons Summary (Inngs - 2)
SCORE BOARD
Bowling
24-1 (Abhishek Manihar,3.2)
32-2 (Arjun Maheshwari,4.3)
34-3 (Pradeep Soni,5.1)
60-4 (Chandra Prakash Rathi,9.0)
88-5 (Bansi Lal Dhoot,11.1)
89-6 (Pramod Dhoot,11.3)
90-7 (Pursotham Soni(Prem),11.5)
94-8 (Mukesh Taparia,12.5)
95-9 (Aashutosh Jhanwar,13.2)
95-10 (Yash Somani,14.0)
Pungalia Pirates Summary (Inngs - 1)
SCORE BOARD
Bowling
21-1 (,1.3)
61-2 (Alok Kothari,6.1)
110-3 (Mahesh Mutha,11.0)
133-4 (Vishnu Mandhana,13.5)

Commentary

Jai Mahesh Dragons Commentary (Inngs - 2)
Pungalia Pirates Commentary (Inngs - 1)
Jai Mahesh Dragons
Pungalia Pirates
Mukesh Taparia
Abhishek Manihar
Arjun Maheshwari
Pradeep Soni
Chandra Prakash Rathi
Bansi Lal Dhoot
Pramod Dhoot
Pursotham Soni(Prem)
Aashutosh Jhanwar
Yash Somani
Jitendra Phophalia
Jai Mahesh Dragons
Pungalia Pirates
Aashutosh Jhanwar - Mukesh Taparia
Aashutosh Jhanwar - Yash Somani
Abhishek Manihar - Mukesh Taparia
Arjun Maheshwari - Mukesh Taparia
Bansi Lal Dhoot - Mukesh Taparia
Chandra Prakash Rathi - Mukesh Taparia
Mukesh Taparia - Aashutosh Jhanwar
Mukesh Taparia - Abhishek Manihar
Mukesh Taparia - Arjun Maheshwari
Mukesh Taparia - Bansi Lal Dhoot
Mukesh Taparia - Chandra Prakash Rathi
Mukesh Taparia - Pramod Dhoot
Mukesh Taparia - Pursotham Soni(Prem)
Mukesh Taparia - Pradeep Soni
Pramod Dhoot - Mukesh Taparia
Pursotham Soni(Prem) - Mukesh Taparia
Yash Somani - Jitendra Phophalia
Pradeep Soni - Mukesh Taparia
Ball : 84
Run : 81